Detect Squares

求设计一个数据结构,里面有add,添加一个点, 和count,算有多少个可以用这个点和其他的点围成的正方形.

因为是正方形, 所以边长都一样, 而且题目要求是以轴为基准的正方形, 所以只需要判断有多少个正方形是同y和同x, 即可.

class DetectSquares {
  int[][] g = new int[1001][1001];
  public DetectSquares() {
    
  }
  
  public void add(int[] point) {
    g[point[0]][point[1]]++;
  }
  
  public int count(int[] point) {
    int res = 0;
    for(int i = 0; i < 1001; i++){
      if(Math.abs(point[0] - i) > 0){
        int j1 = point[1] + Math.abs(point[0] - i);
        if(0 <= j1 && j1 <= 1000){
          res += g[i][j1] * g[i][point[1]] * g[point[0]][j1];
        }
        int j2 = point[1] - Math.abs(point[0] - i);
        if(0 <= j2 && j2 <= 1000){
          res += g[i][j2] * g[i][point[1]] * g[point[0]][j2];
        }
      }
    }
    return res;
  }
}

 

/**
 * Your DetectSquares object will be instantiated and called as such:
 * DetectSquares obj = new DetectSquares();
 * obj.add(point);
 * int param_2 = obj.count(point);
 */